droge-kost-voor-een-inclusieve-samenleving
Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel de emancipatie van mensen met autisme zoveel mogelijk te bevorderen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Wel krijgen ze gemaakte onkosten vergoed.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Stichting bestaan uit o.a. de publicatie van biografieën van mensen met autisme, een pelgrimstocht voor mensen met en zonder autisme, een nieuwsblog op de website, een meldpunt op de website voor autismevriendelijke en –onvriendelijke fenomenen, het aantrekken van een ambassadeur.

Financiële verantwoording

Conform de wettelijke verplichting, publiceert de Stichting jaarlijks op uiterlijk 1 juli de financiële verantwoording op haar site.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. Daartoe werft zij fondsen middels o.a. donaties, nalatenschappen, subsidies, sponsoring etc. Tevens ontplooit de Stichting activiteiten als genoemd onder ‘Activiteitenverslag’. De Stichting heeft geen winstoogmerk, en een batig saldo na vereffening moet en zal worden besteed conform haar doelstelling. Corine Heijneman beheert de administratie, de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Documenten

In het kader van transparantie zijn hieronder een aantal formele documenten van de Stichting te vinden, zoals de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan.

Beleidsplan 2023

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting haar werk uitvoert om haar doelstellingen te bereiken.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening bevat een overzicht van de financiën van de Stichting over het jaar 2022.

Statuten

De statuten bevatten de hoofdbeginselen van de Stichting.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regels die de statuten ondersteunen.

Privacyverklaring

De privacyverklaring geeft inzicht in de manier waarop de Stichting omgaat met de persoonsgegevens die we van je hebben.

Publicatie vanwege ANBI

Dit is het ingevulde formulier voor de publicatieplicht fondsenwervende organisaties met betrekking tot de ANBI-regeling.

© 2021 Stichting Op Eigen Tenen voor emancipatie van mensen met autisme